.Fizikai kémia előadás és számolási gyakorlat                ..címoldalhoz

Vizsgaidőpontok              Tételek

.
   Vizsgára jelentkezni, időpontot módosítani, vagy kijelentkezni a http://www.etr.elte.hu web-oldalon lehet.

FONTOS!! A vizsgán személyenként teljesítendő feladatokat a félévi eredménytáblázatból lehet megtudni.

   A tételek a http://keszei.chem.elte.hu/2.felev/vizsga.htm#tételek oldalon elérhetők.

A felkészüléshez a statisztikus termodinamika vetített ábrái mellett elérhetők a heterogén reakciók kinetikája témakör vetített ábrái is.

A vizsgák minden nap reggel 8 óra 30 perckor kezdődnek a 132-es teremben. A vizsga írásbeli része mindenkinek reggel 8.30 órakor kezdődik, ezért az írásbeli alól fel nem mentett hallgatók (akiknél a megjegyzésben "írásbeli" szerepel) a vizsga napján 8.30-kor feltétlenül jelenjenek meg!

Akinek két különböző megajánlott jegye van, a kisebbet beírathatja, vagy vizsgázhat abból a tárgyból, amelyikből a kisebb jegyet ajánlottuk meg. A megajánlott jegyek vizsganapon, vagy bármely egyéb időpontban beírathatók. Aki a megajánlást nem fogadja el, természetesen vizsgázhat. Akinek csak egy megajánlott jegye van, annak a másik témakörből mindenképpen vizsgáznia kell.

Halasztást a vizsganap előtti utolsó munkanapig elfogadunk az ETR-ben. Minden vizsganapon legfeljebb 15 hallgató vizsgázhat. Ahol a létszám betelt, oda nem lehet halasztani.

A vizsgatételek alább megtalálhatók, illetve RTF formátumban letölthetők innen.

.

Reakciókinetika tételek

 1. A reakciókinetika története; a reakciósebesség definíciója, kifejezése  deriváltakkal
 2. Potenciálfelületek reagáló részecskerendszerekben
 3. Az átmeneti állapot elmélet
 4. A sebességi együttható hőmérsékletfüggése és nyomásfüggése
 5. Elemi reakciók definíciója, típusai. Elemi reakciók koncentráció - idő függvényei
 6. Elsőrendű reakciók differenciálegyenlete, megoldásai
 7. Másodrendű reakciók differenciálegyenlete, megoldásai
 8. A Lindemann- és az RRKM-elmélet
 9. Harmadrendű reakciók, előegyensúly
 10. Sebességmeghatározó lépés különböző mechanizmusok esetén
 11. Egyensúlyra vezető reakciók kinetikája
 12. Párhuzamos reakciók kinetikája
 13. Sorozatos reakciók kinetikája
 14. Bonyolult mechanizmusok kvázistacionárius megoldása
 15. Láncreakciók, robbanások
 16. Katalizátorok és inhibitorok. Sav-bázis katalízis
 17. Kísérleti módszerek a reakciókinetikában
 18. Heterogén folyamatok, heterogén katalízis
 19. Légkörkémiai folyamatok reakciókinetikája
 20. Reakciókinetikai eredmények kiértékelésére használatos numerikus módszerek

Statisztikus termodinamika és elektródkinetika tételek

 1. Mikrokanonikus sokaság. A sokaság statisztikus jellemzése. Termodinamikai függvények mikrokanonikus sokaságon.
 2. Kanonikus sokaság. A sokaság statisztikus jellemzése. Termodinamikai függvények kanonikus sokaságon.
 3. Energiaeloszlás kanonikus sokaságon. Az energia várható értéke és szórása. Az ekvipartíció.
 4. Az entrópia általános értelmezése, annak alkalmazása mikrokanonikus és kanonikus sokaságra. Az entrópia, mint "rendezetlenség".
 5. Kanonikus partíciós függvény (állapotösszeg) számítása. Egyatomos ideális gáz állapotösszege és termodinamikai függvényei.
 6. Transzlációs, forgási, rezgési és elektronos molekuláris partíciós függvények számítása kanonikus sokaságon.
 7. Termodinamikai mennyiségek kiszámítása molekuláris partíciós függvényből.
 8. Kémiai reakciók kanonikus sokaságban. A kémiai egyensúlyi állandó statisztikus termodinamikai számítása.
 9. Az elektródfolyamat részlépései. Az áramsűrűség és a reakciósebesség közötti összefüggés. Az áram és a potenciál kapcsolata egyszerű redoxi-reakciók esetén stacionárius körülmények között. A polarizációs görbe.
 10. Az egyensúly kinetikai értelmezése. A csereáram. A reverzíbilis és az irreverzíbilis viselkedés értelmezése.
 11. A töltésátlépési reakció sebességét megszabó tényezők. Az elektronátlépés kinetikai leírásának klasszikus (Erdey-Grúz- és Volmer-féle) elmélete. Az átlépési tényező értelmezése az aktivált komplexum elmélete és potenciálisenergia-görbék
  (ΔG – reakciókoordináta függvények) segítségével.
 12. Az elektronátlépési reakció sebességét meghatározó tényezők elektródreakciók és oldatbeli elektroncsere-reakciók esetén. A Marcus-féle elmélet fő vonásai.
 13. Az anyagtranszport hatása az elektródfolyamat kinetikájára. A Nernst-Planck egyenlet. A diffúzió, a migráció és a konvekció szerepe. A diffúziós áram, a diffúziós határáram. A diffúziós rétegvastagság fogalma.
 14. Összetett elektródreakciók kinetikája. Többszörös elektronátlépés. Az adszorpció (kemiszorpció, elektroszorpció) hatása a kinetikára. Sorozatos és párhuzamos töltésátlépés. A kapcsolt kémiai reakciók szerepe. Az elektrokatalízis.
 15. Az elektrokémia gyakorlati kérdései. Az elektrolízis kivitelezésének főbb szempontjai. Az elektrokémiai ipar. Áramforrások.
 16. A korrózió elektrokémiai mechanizmusa. Fémek passzivitása. A korrózió elleni védelem elvi és gyakorlati szempontjai.

         Utolsó módosítás: 2006. május 24.