Alkalmazott statisztikatika speciális kollégium                   .A tanszéki hallgatói információkhoz

Kötelezően választható: informatikus vegyészeknek
Ajánlott (speciális kollégiumként): 
vegyészhallgatóknak, tanárszakosoknak, fizikushallgatóknak
Akkreditált kurzus  doktoranduszoknak

Elõadásõszi szemeszter, 2 óra/hét (14 hét)     ECTS kredit: 3

Cél: A statisztika alapfogalmainak és a statisztikai módszerek alkalmazásának megtanítása

Elõadó: Keszei Ernõtanszékvezetõ egyetemi tanár

Elõismeretek: Lehetõség szerint alapismeretek matematikai analízisbõl. (Ezek hiánya sem kizáró ok.)
Ajánlott elõtte egy valószínûségszámítási alapkurzus (pl. Nagy Sándor docensé az ELTE-n).

Számonkérés: Szóbeli vizsga.

Jelentkezés: Keszei Ernõnél, ELTE lágymányosi kémiai épület (XI. Pázmány Péter sétány 1 A), 148. szoba
Telefonon: 209-0555/1904,  Elektronikus postán: keszei@chem.elte.hu

Tematika

Bevezetõ áttekintés:Véletlen kísérletek, valószínûségi változók. A valószínûségszámítás axiómái. Várható értékek és fontosabb tulajdonságaik. A sztochasztikus konvergencia. Nagy számok törvényei. Valószínûségi eloszlások jellemzése. Binomiális- és Poisson-eloszlás. Egyenletes, exponenciális és normális eloszlás. A Poisson folyamat. Chi-négyzet-eloszlás, Student-féle t-eloszlás és Fisher-féle F-eloszlás.
Részletes tárgyalás: Sokaság és minta. Mintavételi módszerek. Minták jellemzése. Mintastatisztikák. A statisztikai vizsgálatok célja. Sokaság várható értékei és mintastatisztikák közti hasonlóságok és különbségek. Becslési módszerek: maximum likehood, legkisebb négyzetek módszere, momentumok módszere. Becslõfüggvények tulajdonságai. Konfidencia intervallumok. Statisztikai próbák. Két várható érték összehasonlítása. Több várható érték összehasonlítása (variancia-analízis módszerek). Statisztikai modellek. Lineáris és nemlineáris paraméterbecslés. Az illeszkedés jóságának vizsgálata. Implicit regresszió. Numerikus paraméterbecslõ eljárások. Kitekintés a többváltozós módszerek alkalmazására.