Kémia - Fejezetek a fizikai-kémiából            .A tanszéki hallgatói információkhoz
előadás fizikushallgatóknak a kémiai termodinamikáról
 

Tematika

A fizikai kémia tárgya, témaköre. A termodinamika történetének és különböző tárgyalásmódjainak áttekintése. Az axiomatikus termodinamika jellege. A termodinamika axiómái. Egyszerű rendszerek termodinamikai leírása. Egyensúlyok izolált és hőszigetelt rendszerekben. Fundamentális egyenletek és állapotegyenletek. Egyensúlyok állandó nyomáson, állandó hőmérsékleten, valamint állandó nyomáson és hőmérsékleten. Termodinamikai potenciálfüggvények és azok összefüggései. Több kémiai komponenst tartalmazó termodinamikai rendszerek leírása: többkomponensű elegyek termodinamikája. Ideális elegyek és reális elegyek kémiai potenciálja. Az abszolút aktivitás és a relatív aktivitás. Kolligatív tulajdonságok: gőznyomás-csökkenés, fagyáspont-csökkenés, forráspont-emelkedés, szublimációspont-emelkedés, pórusos diffúzió és ozmózisnyomás. Ideális és reális elegyek kétkomponensű fázisdiagramjai. Kémiai rekciók termodinamikája ideális és reális elegyekben. Kémiai reakciók egyensúlyának hőmérséklet- és nyomásfüggése. A Le Chatelier-Braun elv.
Elektromosan töltött részecskéket tartalmazó rendszerek termodinamikája. Az elektroneutralitás elve. Az elektrokémia tárgyköre, az elektrokémiai potenciál. A heterogén elektrokémiai rendszerek egyensúlyai. A galváncellák és az elektródok jellemzése, a pH definíciója. A reakciósebesség. Elektródreakciók, az elektródfolyamatok kinetikáját leíró fontosabb összefüggések.  A fémek korróziója és korrózióvédelme. A kémiai áramforrások.

Ajánlott irodalom

P. W. Atkins: Fizikai kémia, Budapest, 2002
        (ez az ajánlott magyar nyelvű tankönyv)

H.B. Callen: Thermodynamics, an Advanced Treatment for Chemists and Physicists, New York, 1985
(ez az ajánlott angol nyelvű tankönyv)

E. A. Guggenheim: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics, Amsterdam, 1950
(nagyon jó könyv, sok alkalmazással)

Kiss László: Bevezetés az elektrokémiába, Nemzeti Tankönyvkiadó , Budapest, 1997
 (ebben a  tankönyvben az elektrokémia részleteiről olvashatunk)