Kémia - Fejezetek a fizikai-kémiából            .A tanszéki hallgatói információkhoz
előadás fizikushallgatóknak a kémiai termodinamikáról

Kötelezően választható: fizikushallgatóknak. Ajánlott: tanárszakosoknak, bölcsészeknek, doktoranduszoknak.

Előadás: tavaszi szemeszter, 2 óra/hét (14 hét)     ECTS kredit: 2

Cél: A kémiai termodinamika alapfogalmainak megtanítása, különös tekintettel nem-ideális elegyek termodinamikájára

Előadó: Keszei Ernő, tanszékvezető egyetemi tanár, Kiss László, ny. egyetemi tanár

Előismeretek: Lehetőség szerint alapismeretek matematikai analízisből, elemi fizikából. (Ezek hiánya sem kizáró ok.)

Számonkérés: Szóbeli vizsga.

Jelentkezés: Az ETR-en keresztül. Bölcsészhallgatók Keszei Ernőnél kaphatnak előzetes aláírást: ELTE lágymányosi kémiai épület (XI. Pázmány Péter sétány 1/A), 148. szoba , Telefon: 209-0555/1904,  e-mail: keszei@chem.elte.hu

Tematika

A fizikai kémia tárgya, témaköre. A termodinamika történetének és különböző tárgyalásmódjainak áttekintése. Az axiomatikus termodinamika jellege. A termodinamika axiómái. Egyszerű rendszerek termodinamikai leírása. Egyensúlyok izolált és hőszigetelt rendszerekben. Fundamentális egyenletek és állapotegyrnletek. Egyensúlyok állandó nyomáson, állandó hőmérsékleten, valamint állandó nyomáson és hőmérsékleten. Termodinamikai potenciálfüggvények és azok összefüggései. Több kémiai komponenst tartalmazó termodinamikai rendszerek leírása: többkomponensű elegyek termodinamikája. Ideális elegyek és reális elegyek kémiai potenciálja. Az abszolút aktivitás és a relatív aktivitás. Kolligatív tulajdonságok: gőznyomás-csökkenés, fagyáspont-csökkenés, forráspont-emelkedés, szublimációspont-emelkedés, pórusos diffúzió és ozmózisnyomás. Ideális és reális elegyek kétkomponensű fázisdiagramjai. Kémiai rekciók termodinamikája ideális és reális elegyekben. Kémiai reakciók egyensúlyának hőmérséklet- és nyomásfüggése. A Le Chatelier-Braun elv.
Elektromosan töltött részecskéket tartalmazó rendszerek termodinamikája. Az elektroneutralitás elve. Az elektrokémia tárgyköre, az elektrokémiai potenciál. A heterogén elektrokémiai rendszerek egyensúlyai. A galváncellák és az elektródok jellemzése, a pH definíciója. A reakciósebesség. Elektródreakciók, az elektródfolyamatok kinetikáját leíró fontosabb összefüggések.  A fémek korróziója és korrózióvédelme. A kémiai áramforrások.