Femtokémia speciális kollégium                 .A tanszéki hallgatói információkhoz

Tematika

Bevezető áttekintés: A femtokémia tárgyköre. Kinetikatörténeti áttekintés. Lézerek, lézerfotolízis. Az időfelbontás fejlődése. Speciális problémák az időfelbontás növelése során. Időskála a kémiában. Molekuláris történések a 10Ż18 - 10Ż10 másodperc időtartományban.
Nemlineáris optika: Optikai alapismeretek: geometriai optika, tükrök, lencsék, prizmák, optikai szálak; hullámoptika: hullámegyenletek, megoldásaik, optikai eszközök hullámoptikai leírása. Skalár- és vektoroptika. Polarizáció. Nemlineáris optikai jelenségek. Felharmonikuskeltés, önfázis-moduláció, önfókuszálás, optikai parametrikus oszcillátor és erősítő, Kerr-lencse. Gauss nyalábok optikai leírása.  Lézerek, impulzuslézerek, félvezető-lézerek, fotodetektorok. Ultragyors lézerimpulzusok előállítása, erősítése. Pumpa-próba mérések. Kémiai reakciók kvantumkontrollja.
Részletes tárgyalás: Lézerimpulzusok spektrális és időbeli jellemzése. A transzformációkorlátozott impulzus.  Időmérés a szubpikoszekundumos tartományban. Két- és háromimpulzususos mérési módszerek. A pumpa-próba mérés kvantitatív leírása. A konvolúció hatása a kinetikai mérési eredményekre. Dekonvolúciós módszerek és alkalmazhatóságuk. Unimolekulás reakciók dinamikájának tanulmányozása pumpa-próba módszerrel. Intermolekuláris potenciálok rekonstrukciója femtokémiai mérések alapján. Molekuláris anizotrópia tanulmányozása. Bimolekulás rekciók indítása és nyomonkövetése pumpa-próba módszerrel.

Ajánlott irodalom

A kémia újabb eredményei 86. kötet: Keszei Ernõ: Femtokémia; a pikoszekundumnál rövidebb reakciók kinetikája, Akadémiai Kiadó Budapest, 1999
(Ez az ajánlott magyar nyelvű tankönyv. Már nem kapható, de itt olvasható.)

További érdekes olvasmányok:

B. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons