Physical Chemistry English course                            .course homepage

A II. vegyészek „Fizikai kémia" tantárgya teljesítésének feltételei

  Az oktatás három csoportban folyik. A félév végi aláírás feltétele, hogy a hallgatók feliratkozzanak a három csoport közül egyiknek (és csak egyiknek) a névsorába.

A tárgy heti 4 óra elõadásból és heti 1 óra számolási gyakorlatból áll. A félév végén egyetlen kollokviumi jegyet kapnak a hallgatók.

Ebben a csoportban az oktatás és a vizsgáztatás nyelve angol. A félév során hetenként házi feladatokat kapnak a hallgatók, amiknek a megoldását egy héttel késõbb be kell adni. Az elméleti anyagból és a számolási gyakorlatok anyagából várhatóan négy-öt zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a hallgatók. Azok a hallgatók, akik a házi feladatoknak több mint felét helyesen megoldva beadják, és megfelelõ összesített pontszámot érnek el a ZH-kon, megajánlott jegyet kapnak, és annak elfogadása esetén mentesülnek a vizsga alól. Azok, akik megajánlott jegyet nem kapnak, de a ZH-kon legalább az összpontszám felét elérik, és a házi feladatoknak legalább felét helyesen megoldva beadják, mentesülnek a vizsga írásbeli része alól.

A számonkért tananyag és a vizsgatematika az órán elhangzottakon kívül egy-egy önálló tanulásra feladott fejezetet is tartalmazhat.

       Budapest, 2006. szeptember 14.